What's Arena Simulation?

          Arena Simulation เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลองปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฎิบัติจริง สามารถจำลองได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทำงานจริง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าArena Simulation Overview

ประโยชน์ของ Arena Simulation • สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

 • สามารถนำผลลัพธ์จาก Arena Simulation มาช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน

 • สามารถใช้ Arena ช่วยวิเคราะห์และทดลองการปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้บริการที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการรอคอย

 • สามารถใช้ Arena ในการสร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง เช่น re-route, re-cluster เพื่อหาต้นทุนการขนส่ง

 • สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้าย (Material Handling) บริเวณท่าเรือขน container หรือโกดังสินค้า เป็นต้น

 • สร้าง Animation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ

 • หา Process time, Cycle time, Manufacturing lead time และค่าความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้น

 • ช่วยทดสอบหา Bottleneck ในระบบ และเพิ่ม Utilization

 • ช่วยทำ Line Balancing และหา Batch Size ที่เหมาะสม

 • การทำ Optimization Plan เป็นต้น
Business Simulation For

การออกแบบ Production ของโรงงาน

       มีการนำ Business Simulation มาใช้ในการออกแบบ Production ของโรงงาน และการแก้ไขปัญหามากมายในหลากหลายแง่มุม เช่น การสร้างสมดุลในกระบวนการผลิตระหว่าง Demand และ Supply, การออกแบบ Plant Layout ใหม่, จำลองการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อลดเวลาการสูญเสียในระหว่างการผลิต ซึ่งมีหลากหลายบริษัทชั้นนำของโลกตั้งแต่ขนาดใหญ่จนเล็กมีการนำซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

การออกแบบห่วงโซ่อุปทาน

การออกแบบงานบริการ

       งานด้านบริการมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ติดต่อมาใช้บริการมากในแต่ละวัน จะทำอย่างไรถึงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ความยาวเฉลี่ยในการคอยเป็นเท่ากับเท่าไร ดีพอหรือไม่กับการให้บริการเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะบริการที่มีให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน

ARENA เหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด?

 • • กลุ่มอุตสาหกรรม
 • • กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • • ภาครัฐบาลและกองทัพ
 • • กลุ่มผู้ค้าปลีก
 • • กลุ่มขนส่ง
 • • กลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพ
 • • กลุ่มการจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรม
 • • Call Centers และบริการลูกค้า
 • • กลุ่มท่าเรือ
 • • กลุ่มธนาคาและสถานบันการเงิน


 


      Key features of Arena

 • Flowchart modeling methodology

 • Complete range of statistical distribution

 • Realistic 2D and 3D animation design

 • Reduce operating costs

 • Increase profitability through operations

 • Reduce delivery time

 • Diagnose and eliminate bottlenecksour service

CONSULTING          ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลองสถานการณ์วิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การต่อคิวในการรอเข้ารับบริการ การจัดการทรัพยากรที่มีให้เหมาะสมเพื่อรอรับงาน และการบริการที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจของท่าน เป็นต้น การจำลองสถานการณ์ต่างๆ จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาคอขวด ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มี ประสิทธิภาพกว่าเดิม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน ประเมินต้นทุนของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน ก่อนที่จะทำการลงทุนจริงโดยที่ท่านไม่ต้องหยุดการให้บริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยจะทำให้ท่านสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการและหาจุดบกพร่องได้โดยที่ท่านไม่ต้องทดลองกับสถานการณ์จริง ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และประหยัดเวลา โดยมีลูกค้าที่ไว้วางใจให้บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ดูแล ได้แก่ บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
Customers Success Stories

    our customers