ตำแหน่งงานว่าง

Sales : 1 Position


เงินเดือน : Negotiable


วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

      2. อัปเดตทักษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน Business Analytics และ Supply Chain Analytics และบริการที่จำเป็นต่อการขาย

      3. ร่วมทำโซลูชั่นกับฝ่าย Technical, Systems Support, Programmer เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นให้กับลูกค้า

      4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Prospects เพื่อเข้าใจปัญหาทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้า

      5. ทำการขายโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์และวางแผนและดูแลรักษายอดขาย

      6. งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และจำเป็นต่อการขาย

      7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:


      1. เพศ : ชาย – หญิง

      2. อายุ (ปี) : 28 - 40 ปี

      3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

      4. ประสบการณ์ (ปี) : 1 - 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สำคัญ:


      1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2. มีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางด้าน ERP, Supply Chain

      3. มีความชำนาญในการอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

      4. หากมีใบขับขี่ (รถยนต์) และมีรถยนต์ส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน / สัปดาห์

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้SAP B1 Consultant : 1 Position


เงินเดือน : Negotiable


วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ระบบธุรกิจ และสามารถออกแบบระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

      2. ให้คำปรึกษาทางด้านระบบธุรกิจที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SAP B1

      3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ตรงกับลูกค้า

      4. สอนการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP B1 ให้กับลูกค้า

      5. เรียนรู้คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี SAP B1

      6. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP B1

คุณสมบัติ:


      1. เพศ : ชาย – หญิง

      2. อายุ (ปี) : 25 - 35 ปี

      3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

      4. ประสบการณ์ (ปี) : 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สำคัญ:


      1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      3. สนุกกับการช่วยเหลือลูกค้า

      4. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี

      5. มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

      6. สามารถอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน / สัปดาห์

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้BI Development Manager : 1 Position


เงินเดือน : Negotiable


วันหยุด : วันเสาร์ - วันอาทิตย์


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. รวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนารายงานและให้การสนับสนุนทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ BI ให้กับทางลูกค้า

      2. จัดทำฐานข้อมูล ทดสอบโปรแกรม วางแผนการขึ้นระบบของซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้ใช้

      3. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานให้กับทางลูกค้า

      4. ฝึกอบรมและถ่ายโอนความรู้การใช้งานให้กับลูกค้า รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

      5. เข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า

      6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาระบบ BI

      7. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี BI และ Data Warehouse ใหม่ๆ โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      8. พัฒนารายงานและ Dashboards บนเครื่องมือ BI สำหรับลูกค้า

คุณสมบัติ:


      1. เพศ : ชาย – หญิง

      2. อายุ (ปี) : 35 ปีขึ้นไป

      3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

      4. ประสบการณ์ (ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่สำคัญ:


      1. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้าน Business Intelligence, Data Analytics หรือ Data Scientist

      2. มีทักษะในการใช้ Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) หรือ Data

      3. มีทักษะในการใช้ Pivot Table

      4. มีทักษะการสื่อสารและเจรจาและร่วมมือลูกค้า

      5. ความเข้าใจแนวคิดการออกแบบคลังข้อมูล

      6. มีทักษะในการวิเคราะห์ SQL และ Data

      7. สามารถวิเคราะห์รายละเอียด มีทักษะการแก้ปัญหาและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

      8. มีประสบการณ์การออกแบบ/รายงาน Dashboard และสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

      9. มีความคุ้นเคยและรอบรู้เกี่ยวกับการสร้างและออกแบบ Dashboard

      10. มีประสบการณ์ทางด้าน Tableau Software

      11. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันด้านเวลา

      12. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และบริหารทีมงานได้

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน / สัปดาห์

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้