ตำแหน่งงานว่าง

Sales Engineer in Analytics : 1 Position


เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท


วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ (ทำงานทุกวันเสาร์แรกของเดือน)


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการต่างของบริษัทฯ

      2. อัพเดททักษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน Business Analytics และ Supply Chain Analytics และบริการที่จำเป็นต่อการขาย

      3. ร่วมทำโซลูชั่นกับฝ่าย Technical, Systems Support, Programmer เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นให้กับลูกค้า

      4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า prospects เพื่อเข้าใจปัญหาทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้า

      5. ทำการขายโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์และวางแผนและดูแลรักษายอดขาย

      6. งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และจำเป็นต่อการขาย เช่น การทำ quotation, Technical Spec, การทำโบร์ชัวร์สินค้า, การทำสัมมนา, การทำสัญญา,

         การทำ System Spec, การเขียนข้อเสนอโครงการ, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

      7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:


      1. เพศชาย อายุ 28 – 38 ปี

      2. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

      3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปีด้านการขายซอฟแวร์

      4. มีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางด้าน ERP, Supply Chain

      5. มีความเชี่ยวชาญในการอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

      6. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และเสาร์แรกของเดือน

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • Commission

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้



Sales Executive (Software) : 1 Position


เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท


วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ (ทำงานทุกวันเสาร์แรกของเดือน)


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. สร้างและหาโอกาสในการขาย (Opportunities) และประเมินลักษณะธุรกิจของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโอกาสการขาย เช่น สินค้าและบริการของบริษัทที่เหมาะสม

        กับแต่ละโอกาสการขายนั้นๆ

      2. ศึกษาและเข้าใจคุณลักษณะเบื้องต้นของสินค้าและบริการต่างของบริษัทฯ

      3. คัดกรองลูกค้า Prospects

      4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Prospects เพื่อให้เกิดการขาย

      5. ดูแลรักษายอดขาย

      6. ร่วมมือกับทุกๆ หน่วยงานภายในบริษัทเพื่อให้เกิดการขาย ทีมช่วยสนับสนุนการขาย ร่วมทำโซลูชั่น เช่น ประสานงานกับฝ่าย Technical, Systems Support, Programmer

      7. งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และจำเป็นต่อการขาย เช่น Pricing, Technical Spec, Product Brochure, Contracts, POC. System Spec, Advertising เป็นต้น

      8. อัพเดททักษะและความรู้ เทคโนโลยี ที่เกียวข้องกับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการขาย

      9. ร่วมมือกับทีมงานทุกๆ แผนก เพื่อปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ แชร์ผลตอบรับ หรือ Feedback จากลูกค้าหรือความต้องการของตลาดแชร์ให้กับทีมงานภายใน

         เพื่อร่วมปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น

      10. ติดต่อประสานงานกับทุกๆ หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลและแก้ปัญหา เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า

      11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:


      1. เพศชาย อายุ 23 – 38 ปี

      2. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 - 2 ปีด้านการขายซอฟแวร์

      4. มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการ, ด้านการบัญชี และขั้นตอนการขาย

      5. มีความเชี่ยวชาญในการอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

      6. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และเสาร์แรกของเดือน

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • Commission

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้



Presales (Software) : 1 Position


เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท


วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ (ทำงานทุกวันเสาร์แรกของเดือน)


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. นำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์ เช่น ERP, SAP B1, Tableau ให้กับทางลูกค้า พร้อมรับ Requirement จากลูกค้า

      2. สามารถสื่อสารลูกค้าได้ทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจเทคโนโลยี และสามารถประสานงานในทีมหลังบ้านได้ อาทิเช่น Consultant, Developer และอื่นๆ

      3. คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าความต้องการทางธุรกิจและการสรุปประเด็นต่างๆ สนับสนุนภายในสำหรับการแก้ปัญหาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์

      4. สร้างความมั่นใจในคุณภาพของบริการโดยการพัฒนาความรู้และรายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ละเอียดและจัดทำเอกสารเหล่านั้น

      5. รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการประสานงานหรือติดต่อกับพนักงาน

      6. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีทัศนคติที่ดี

      7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:


      1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 35 ปี

      2. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

      3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปีด้านการขายซอฟแวร์

      4. มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการ, ด้านการบัญชี และขั้นตอนการขาย

      5. มีความเชี่ยวชาญในการอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

      6. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และเสาร์แรกของเดือน

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • Commission

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้



Marketing Communication : 1 Position


เงินเดือน : 15,000 – 27,000 บาท


วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ (ทำงานทุกวันเสาร์แรกของเดือน)


เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 น.


สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท M-Focus จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:


      1. จัดระเบียบและจัดการกิจกรรมทางการตลาดเช่นการสัมมนา ฯลฯ

      2. ค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อเชิญเข้าร่วมสัมมนาและใส่รายชื่อทั้งหมดลงในฐานข้อมูล

      3. รองรับความต้องการของลูกค้าทุกด้าน

      4. รายงานรายสัปดาห์แบบสมบูรณ์สำหรับการสร้างโอกาสในการขาย

      5. จัดการแคมเปญการตลาดและการตลาดดิจิทัลสำหรับการโฆษณา SEO, SEM และ Facebook

      6. เขียนและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับการสัมมนาเว็บไซต์ของ บริษัท และสื่อสังคมออนไลน์

      7. ออกแบบและจัดทำสื่อทางการตลาดเช่นโบรชัวร์, ใบปลิว, งานสัมมนาเชิญ, แบนเนอร์ เป็นต้น

      8. ประสานงานกับฝ่ายภายในและภายนอกองค์กรเพื่อริเริ่มด้านการตลาด

      9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:


      1. เพศชาย - หญิง อายุ 23 – 30 ปี

      2. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

      3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีด้านสื่อสารการตลาดหรือการตลาดดิจิทัล

      4. มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการ, ด้านการบัญชี และขั้นตอนการขาย

      5. สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator หรือ Adobe Photoshop ได้เป็นอย่างดี

      6. มีความเชี่ยวชาญในการอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

      7. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ:


      • ประกันสังคม

      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และเสาร์แรกของเดือน

      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA

      • Commission

      • ท่องเที่ยวประจำปี

      • สิทธิการลากิจ, ลาพักร้อน

      • รางวัลอายุการทำงาน (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี)

      • สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล


สมัครงานตำแหน่งนี้