บริษัท M-Focus จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 29110


        ในวันที่ 12 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมานี้ บริษัท M-Focus จำกัด ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมและได้ผ่านการรับรองจากโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

        มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพด้านการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่ สถานประกอบการ, ผู้ประกอบการ, องค์กรที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้านซอฟต์แวร์ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (โดยใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement) โดยที่มาตรฐาน ISO 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบ 2 กระบวนการหลัก คือ


            
  •          1. กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
  •          2. กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation)