การวิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย (รายวัน)

M-Focus Announcement


what we do

Objectives & History

Objectives & History

It is M-Focus primary goal to become
the leading systems integrator for
manufacturers and distributors
in Thailand.

Strategic Advantage

Strategic Advantage

M-Focus strives to understand
customer requirements and
provides customers with the best
solutions and services.

Implementation

Implementation

M-Focus consultants are industry
experts with years of business
experience and in-depth
knowledge.

Customer Support

Customer Support

CS is a technical resource for
servicing your company when
we are not on your site.

บริษัท M-Focus จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 29110


        ในวันที่ 12 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมานี้ บริษัท M-Focus จำกัด ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมและได้ผ่านการรับรองจากโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 จากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

        มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพด้านการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่ สถานประกอบการ, ผู้ประกอบการ, องค์กรที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้านซอฟต์แวร์ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (โดยใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement) โดยที่มาตรฐาน ISO 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบ 2 กระบวนการหลัก คือ

           1. กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
           2. กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation)


            Customers Success Stories

our customers