ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

M-Focus Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562
Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562 "


บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

  ได้ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษากว่า 20 ปี โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) และโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในทุกด้าน อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต, โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจค้าปลีกและการกระจายสินค้า รวมทั้งภาคการศึกษา เรามีความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เติบโตไปข้างหน้า
  บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Enterprise Resource Planning (ERP) ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะ ERP software package เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กร และเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง Enterprise Resource Planning (ERP) ส่งผลให้ข้อมูลการดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท

m-focus