ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

M-Focus บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน Optimization ในระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน Optimization ในระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย"


บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

  ได้ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษากว่า 20 ปี โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) และโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในทุกด้าน อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต, โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจค้าปลีกและการกระจายสินค้า รวมทั้งภาคการศึกษา เรามีความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เติบโตไปข้างหน้า
  บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Enterprise Resource Planning (ERP) ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพราะ ERP software package เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กร และเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง Enterprise Resource Planning (ERP) ส่งผลให้ข้อมูลการดำเนินงานสอดประสานอย่างคล้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งบริษัท

m-focus