เป็นนโยบายหลักที่บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยใช้โปรแกรม PowerCerv Support Plus เป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานระบบ CRM ที่เอ็มโฟกัสได้ นำมาพัฒนาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ของลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมีระบบเตือน

เพื่อติดตามผลซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น                  เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ดูแลและรับผิดชอบอยู่ เพื่อที่เราจะสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดและที่มาของปัญหาได้** ข้อมูลอันมีค่านี้ทาง Customer Support จะนำมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ท่านส่งให้ถือว่าเป็นความลับ **
                  ผู้ใช้ระบบในแต่ละองค์กรควรแต่งตั้ง มอบหมายให้บุคลากรรภายในองค์กรเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่

ประสานงานกับทีมงานของบริษัท เอ็มโฟกัส เช่น ตัวแทนของฝ่ายบริการ (Technical Representative) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามปัญหา ดำเนินการแก้ไข

และป้องกันการสูญหายของปัญหานอกจากนี้บุคลากรดังกล่าว จะทำหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและจัดระดับความวิกฤตของปัญหาที่ผู้ใช้ระบบแจ้งให้ทราบ

เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ทีมงานเอ็มโฟกัสทราบต่อไปซึ่งระดับความวิกฤตดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงกับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา                  เมื่อได้ทำการบันทึกรายละเอียดของปัญหาแล้ว ให้สำเนาปัญหานั้นๆ ให้แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและติดตามประสานงาน

กับทีมงานและ/หรือตัวแทนฝ่ายบริการ (Technical Representative) ของบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ซึ่งข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

ดังนี้  • ชื่อบริษัท

  • วันที่ที่เกิดปัญหา/วันที่ที่แจ้งปัญหา

  • ชื่อและแผนกของผู้แจ้งปัญหา

  • ซอฟต์แวร์และ Version/Build ที่ใช้งานอยู่

  • รายละเอียดและสภาพแวดล้อมของปัญหา (โปรดระบุขั้นตอนการทำงานระหว่างที่เกิดปัญหา)

  • ตัวอย่าง Error Message(s)/Screen(s)/Report(s) ที่เกี่ยวข้อง

  • ระบุระดับความวิกฤตของปัญหา
                  เมื่อได้ทำการบันทึกรายละเอียดของปัญหาแล้วให้สำเนาปัญหานั้นๆ ให้แก่บุคลากร ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่

ประสานงานกับทีมงานและ/หรือ ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัดก่อนทำการแจ้งปัญหานั้นๆ ให้ทีมงานของเอ็มโฟกัสต่อไป โดยมี 3 ทางเลือก ดังนี้  • แจ้งปัญหาทางโทรสารได้ที่ (662) 512-3890

  • แจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ได้ที่ (662) 513-9892 ต่อ110, 111, 112

  • แจ้งปัญหาทาง E-Mail ได้ที่ hotline@m-focus.co.th

วิธีการติดตามปัญหา


                  วิธีการติดตามปัญหาของลูกค้าให้ใช้โทรศัพท์ติดต่อที่ Customer Support (CS) โทร. (662) 513-9892 ต่อ 110, 111, 112 โดยการติดตาม

ปัญหาให้อ้างอิงที่เลขที่ Case No.การแจ้งสถานะของปัญหา


                  กรณีที่ลูกค้าต้องการทราบความคืบหน้า และความเคลื่อนไหวของปัญหานั้นๆ สามารถแจ้งให้ Customer Support (CS) หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ท่านอื่นๆ ส่งรายงานความเคลื่อนไหว และแสดงรายละเอียดของปัญหาได้การสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นรายเดือน


                  ในทุกเดือนทาง M-Focus จะส่งรายงานสรุปยอดรวมของปัญหารายเดือน หรือ Case Number Summary Report ส่งให้กับลูกค้าทุกๆ

โครงการเพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้างและเคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่